Projekt ekologiczny
,,Dbam o swoje miejsce na Ziemi”

Szkolny koordynator projektu: p. Ewa Milanowska – nauczyciel przyrody

Od marca 2014 r. Szkoła Podstawowa w Bychawie przystąpiła do projektu ,,Dbam o swoje miejsce na Ziemi”. Adresatami konkursów są uczniowie klas I – VI szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

1. Konkurs plastyczny ,,Uroki mojej miejscowości”.

a) Każdy uczestnik prezentuje jedną samodzielnie wykonaną pracę plastyczną o tematyce zgodnej z hasłem konkursu.

b) Technika wykonania pracy – pastele, farby. Format A3.

c) Dostarczone prace pozostaną w dyspozycji organizatora ( nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na powielenie danych osobowych jej autora przez organizatorów).

d) Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie: imię , nazwisko, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela.

e) Składanie prac w terminie do 21 marca 2014r. do wychowawców klas.

Przebieg:
a) Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i gminnym.

b) Komisja na etapie szkolnym wybiera 3 najlepsze prace w kategorii wiekowej uczniów klas I–III , IV-VI.

c) Nagrodą na etapie szkolnym jest zakwalifikowanie prac do konkursu gminnego.

d) Rozstrzygnięcie konkursu gminnego zaplanowano na dzień 28 marca 2014 r.

e) Komisja konkursowa na etapie gminnym nagrodzi po jednej pracy w każdej kategorii wiekowej. Klasy I – III – 3 prace, klasy IV – VI – 3 prace.

f) Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy, przewidziane są również wyróżnienia. Szkoły i opiekunowie uczestników – podziękowania za udział.

Kryteria oceny prac konkursowych.
a) Zgodność z tematem
b) Pomysłowość
c) Estetyka
d) Samodzielność wykonania pracy

2. Konkurs piosenki ekologicznej ,,Muzyka w przyrodzie”.

Warunki uczestnictwa w konkursie.
a) Uczestnicy wykonują jedną piosenkę ekologiczną dostosowaną do wieku wykonawcy.

b) Szkołę może reprezentować dwóch uczestników (solista lub grupa do 3 osób).

c) Uczestnicy konkursu śpiewając przygotowaną piosenkę mogą korzystać z własnego akompaniamentu na płycie lub akompaniamentu na żywo.

Przebieg:
a) Konkurs odbędzie się w Bychawskim Centrum Kultury w dniu 28 kwietnia 2014r. o godz. 9:00

b) Karty zgłoszenia należy przesłać na adres Urząd Miejski w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23–100 Bychawa do dnia 24 kwietnia 2014 r.

c) Komisja konkursowa nagrodzi po trzech najlepszych wykonawców z każdej kategorii wiekowej uczniów klas I – III i klas IV – VI oraz gimnazjum.

d) Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy. Przewidziane są również wyróżnienia oraz podziękowania za udział dla uczestników i opiekunów.

Kryteria oceny:
a) Warunki głosowe
b) Muzykalność
c) Interpretacja
d) Dostosowanie piosenki do tematyki konkursu
e) Dykcja
f) Pomysłowość
g) Ogólne wrażenia artystyczne

3. Zadanie ,,W trosce o estetykę naszej okolicy”.

Przebieg:
a) Wybranie miejsca wymagającego uprzątnięcia – znajdującego się w najbliższej okolicy szkoły.

b) Wykonanie dokumentacji fotograficznej miejsc przeznaczonych do uprzątnięcia przed wykonaniem prac i po uprzątnięciu.

c) Przeprowadzenie prelekcji w klasach na temat segregacji odpadów.

d) Całość zadania zostanie przeprowadzona w dniach od 12 do 16 maja 2014 r.

e) Formą udokumentowania przeprowadzonej akcji będzie mini folder składający się ze zdjęć oraz streszczenia tematyki przeprowadzonych spotkań z uczniami, który należy przedłożyć do Urzędu Miejskiego w Bychawie do 10 czerwca 2014 r.

f) Podsumowanie konkursu odbędzie się 17 czerwca 2014 r. w Bychawskim Centrum Kultury.

Podczas podsumowania konkursu otwarta zostanie wystawa prac powstałych w ramach konkursu plastycznego ,,Uroki Mojej Miejscowości” oraz zaprezentowany będzie mini folder będący udokumentowaniem przeprowadzonego działania pod nazwą ,,W trosce o estetykę naszej okolicy”.


Sprawozdanie z realizacji projektu ekologicznego

17 czerwca 2014 r. w Bychawskim Centrum Kultury odbyło się podsumowanie gminnego projektu ekologicznego ,, Dbam o swoje miejsce na Ziemi”. W podsumowaniu wzięły udział władze gminy z udziałem wiceburmistrz, p. Marty Wołoszyn oraz szkoły realizujące projekt.

W ramach projektu od marca 2014 r. realizowane były zadania, w których uczestniczyli uczniowie naszej szkoły.

1. W konkursie plastycznym,, Uroki mojej miejscowości” w kategorii klas I – III drugą nagrodę otrzymała:
- Natalia Przybylska, uczennica klasy III a, przygotowana przez p. Sławomirę Wrzesińską.

Wyróżnienia przyznane zostały uczennicom:
- Wiktorii Drzewosz, uczennicy klasy II a, przygotowanej przez p. Małgorzatę Grabczyńską;
- Natalii Grabowskiej, uczennicy klasy III c, przygotowanej przez p. Dorotę Drążek;
- Marii Moczybroda, uczennicy klasy III a, przygotowanej przez p. Sławomirę Wrzesińską.

W kategorii klas IV – VI pierwszą nagrodę otrzymała Aleksandra Luterek, uczennica klasy VI d;

Wyróżnienia:
- Wiktoria Bartoszek, uczennica klasy VI a;
- Olga Łopucka, uczennica klasy VI a;
- Tomasz Stanicki, uczeń klasy V a.

Uczniowie wykonali prace pod kierunkiem nauczycielki plastyki, p. Jolanty Stoczkowskiej.

2. W konkursie piosenki ekologicznej ,, Muzyka w przyrodzie” w kategorii klas I – III
- II nagrodę otrzymały: Wiktoria Drzewosz, Natalia Polska i Aleksandra Imgrond, uczennice klasy II a przygotowane przez p. Małgorzatę Grabczyńską

- wyróżniona została Maria Mituła, z klasy I a przygotowana przez p. Teresę Czajkę.

W kategorii klas IV – VI:
- II nagrodę otrzymał Oskar Mituła, uczeń klasy VI b;
- III nagrodę otrzymała Martyna Marek, uczennica klasy VI d.

Uczniowie przygotowani byli przez nauczyciela muzyki, p. Krzysztofa Mendykowskiego.

3. W działaniu pt. ,,W trosce o estetykę naszej okolicy” polegającym na uporządkowaniu wybranego miejsca, wykonaniu dokumentacji fotograficznej z tej akcji i folderu oraz przeprowadzeniu prelekcji nt. segregacji odpadów udział wzięły klasy:
- III b, p. Bożeny Wardy
- VI a, p. Joanny Wójtowicz.

Przygotowane foldery zostały zaprezentowane podczas uroczystego podsumowania projektu w Bychawskim Centrum Kultury.

Wszyscy w/w uczniowie otrzymali cenne nagrody i dyplomy, a szkoła podziękowanie za udział w projekcie.

Wszystkim nauczycielom i uczniom czynnie zaangażowanym w realizację projektu na terenie naszej szkoły należą się słowa uznania i podziękowanie za wkład pracy.

Działania prowadzone w ramach tego projektu nadzorowała wicedyrektor szkoły,p. Bożena Szwałek.

Szkolnym koordynatorem projektu była nauczycielka przyrody, p. Ewa Milanowska.


Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie