Obiady w stołówce szkolnej

Jadłospis tutaj

I N F O R M A C J A

Informujemy, że od dnia 1 września 2018 r. można dokonywać wpłat za obiady w Szkole Podstawowej w Bychawie przelewem na konto bankowe numer 97868500010017381820000040 lub jak dotychczas gotówką w kasie szkoły od 1 do 10 dnia każdego miesiąca.
Przelew za obiady, powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia (osoby korzystającej z obiadów), klasę i miesiąc oraz rok, za który jest uiszczana wpłata.
Miesięczna kwota opłaty za obiady będzie zamieszczana na stronie internetowej szkoły w zakładce „Obiady”.
W przypadku odpisów należy skontaktować się z intendentem pod numerem telefonu (81) 56-60-197, w celu uzyskania informacji o kwocie wpłaty. Prosimy nie dokonywać obliczeń we własnym zakresie.
Zapisów na obiady na kolejny rok szkolny można dokonywać od 27 sierpnia bieżącego roku.

Godziny pracy intendenta:
730 - 1530
od poniedziałku do piątku

Posiłki wydawane są w godzinach 1130 – 1400.

                uczniowie z klas I-III korzystają z posiłków od 1130 do 1230

         uczniowie od klasy IV wzwyż od 1230 do 1400 (lub 1140 – klasa IV, V lub VI)

Wzór wniosku o korzystanie z obiadów - tutaj

Wzór druku przelewu za obiady -
tutaj

 

                          Regulamin stołówki Szkoły Podstawowej w Bychawie


Na podstawie art. 106 ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) ustalam regulamin korzystania ze stołówki szkolnej:

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie obiadu przygotowanego przez pracowników kuchni szkolnej.
2. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne.
3. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać:
    • uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bychawie,
    • nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Bychawie.

II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

1. Cena jednego obiadu ustalona jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
2. Wysokość opłaty dziennej za posiłek wydawany uczniowi wynosi 3,50 zł – jest to należność pieniężna pobierana przez szkołę, obejmująca koszt produktów zużytych do posiłku.
3. Cena jednego obiadu dla pracownika wynosi 4,00 zł - jest to należność pieniężna pobierana przez szkołę z tytułu sprzedaży posiłku pracownikowi w skład której wchodzi, całkowity koszt produktów zużytych do posiłku oraz koszt przygotowania posiłku w przeliczeniu na jeden obiad.

III. OPŁATY

1. Odpłatności za obiady należy dokonać w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca:
1) u intendenta w kasie szkoły,
2) przelewem na konto bankowe o numerze: 97868500010017381820000040
2. Przy wpłacie należy podać imię i nazwisko dziecka lub pracownika.
3. W wyjątkowych przypadkach na prośbę rodzica lub opiekuna prawnego, wpłaty mogą być przyjmowane w innym terminie.
4. Osoby, które nie wniosą opłaty w terminie, do czasu uregulowania płatności, nie mogą korzystać ze stołówki.

IV. ZWROTY ZA OBIADY:

1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić, jeżeli nieobecność spowodowana jest chorobą, wycieczką lub inną przyczyną losową.
2. Nieobecność musi być zgłoszona u intendenta osobiście lub telefonicznie do godz. 9 - tej danego dnia.
3. Powstała nadpłata za zgłoszoną nieobecność odliczana jest z płatności w danym lub następnym miesiącu.

V. WYDAWANIE POSIŁKÓW

1. Posiłki wydawane są w godzinach 1130 – 1400.
1) uczniowie z klas I-III korzystają z posiłków od 1130 do 1230
2) uczniowie od klasy IV wzwyż od 1230 do 1400 (lub 1140 – klasa IV, V lub VI)
2. W stołówce dyżury pełnią nauczyciele według ustalonego harmonogramu.
3. Obiady uczniom wydawane są na podstawie imiennej karty obiadowej.
4. W sytuacji gdy karta ulegnie zniszczeniu, należy zgłosić się do intendenta ze zniszczoną kartą w celu otrzymania nowej. W przypadku, gdy uczeń zapomni karty powinien zgłosić się do intendenta w godzinach od 800 do 1100, z wyjątkiem ucznia z klas I-III, któremu karteczkę może wydać wychowawca.

VI. ZASADY ZACHOWANIA UCZNIÓW W STOŁÓWCE

1. Podczas wydawania obiadów zabrania się przebywania w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków
w tym również rodzicom uczniów.

2. Uczniowie spożywający posiłki ustawiają się w kolejce w stołówce.

3. Uczniowie z klas I-III spożywają posiłki w pierwszej części, a od klasy IV-tej wzwyż w drugiej części stołówki (uczeń może zmienić miejsce tylko po uzyskaniu pozwolenia od nauczyciela).

4. Podczas spożywania posiłków obowiązują następujące zasady bezpiecznego zachowania:
   Zachowuj się kulturalnie przy jedzeniu.
   Nie biegaj.
   Nalewaj tylko tyle zupy, ile możesz zjeść.
   Pij kompot tylko przy stoliku.
   Nie rozmawiaj głośno podczas jedzenia.
   Po skończonym posiłku zostawiaj po sobie porządek.
   Odnoś talerze i sztućce do okienka.
   Nie przepuszczaj koleżanek i kolegów, bo sam stracisz miejsce w kolejce.
   Nie wynoś chleba ze stołówki.
   Nie zostawiaj plecaka na korytarzu przed stołówką.

VII. JADŁOSPIS

1. Jadłospis opracowuje zespół powołany zarządzeniem dyrektora szkoły.

2. Jadłospis tworzy się uwzględniając grupę żywieniową od 6 do 16 lat, dostosowując go do specyfiki zbiorowego żywienia
i zasad zdrowego żywienia.

3. W jadłospisie będą wyszczególnione produkty wykorzystane do przygotowania obiadu,
w których występują produkty alergenne.

4. Aktualny jadłospis będzie wywieszony na tablicy informacyjnej, w stołówce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły
w piątek poprzedzający następny tydzień m-ca.

5. Rodzice dzieci z alergią pokarmową po zapoznaniu się z jadłospisem, obowiązani są poinformować o tym intendenta
i odwołać obiad.

VIII. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA SPRAWUJĄCEGO OPIEKĘ NAD UCZNIAMI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ:

1. Nauczyciel sprawuje dyżur w stołówce zgodnie z przyjętym harmonogramem na dany rok szkolny.
2. Kontroluje uczniów pod kątem przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania w stołówce szkolnej.
3. Usuwa czynniki mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów.
4. Wykreśla w karcie obiadowej daty spożycia posiłku.
5. Pomaga uczniom z klas I – III w czynnościach obsługowych przy spożywaniu posiłków.
6. Zgłasza wychowawcy informacje o nieodpowiednim zachowaniu ucznia w stołówce.
7. W czasie pełnienia dyżuru nie spożywa posiłków.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W trakcie roku szkolnego rezygnacje z korzystania z obiadów składa rodzic ucznia u intendenta z miesięcznym wyprzedzeniem.
2. Regulamin wprowadza się Zarządzeniem Dyrektora Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
3. Do regulaminu załącza się:
    1) wzór wniosku o korzystanie z obiadów,
    2) wzór druku przelewu za obiady,
    3) wykaz substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji.

Załącznik nr 1
Wzór wniosku o korzystanie z obiadów tutaj

Załącznik nr 2
Wzór druku przelewu za obiady tutaj

Załącznik nr 3


Zgodnie z wymaganiami Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności składników lub innych substancji mogących powodować alergie lub reakcje nietolerancji,
łącznie z jadłospisem będzie zamieszczony wykaz w/w składników.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 304/43


SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI

1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne, z wyjątkiem:
a) syropów glukozowych na bazie pszenicy zawierających dekstrozę (1);
b) maltodekstryn na bazie pszenicy (1);
c) syropów glukozowych na bazie jęczmienia;
d) zbóż wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;

2. Skorupiaki i produkty pochodne;

3. Jaja i produkty pochodne;

4. Ryby i produkty pochodne, z wyjątkiem:
a) żelatyny rybnej stosowanej jako nośnik preparatów zawierających witaminy lub karotenoidy;
b) żelatyny rybnej lub karuku stosowanych jako środki klarujące do piwa i wina;

5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne;

6. Soja i produkty pochodne, z wyjątkiem:
a) całkowicie rafinowanego oleju i tłuszczu sojowego (1);
b) mieszaniny naturalnych tokoferoli (E306), naturalnego D-alfa-tokoferolu, naturalnego octanu D-alfa-tokoferolu, naturalnego bursztynianu D-alfa-tokoferolu pochodzenia sojowego;
c) fitosteroli i estrów fitosteroli otrzymanych z olejów roślinnych pochodzenia sojowego;
d) estru stanolu roślinnego produkowanego ze steroli olejów roślinnych pochodzenia sojowego;

7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), z wyjątkiem:
a) serwatki wykorzystywanej do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego,
b) laktitolu;

8. Orzechy, tj. migdały (Amygdaluscommunis L.), orzechy laskowe (Corylusavellana), orzechy włoskie (Juglansregia), orzechy nerkowca (Anacardiumoccidentale), orzeszki pekan (Caryaillinoinensis (Wangenh.) K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletiaexcelsa), pistacje/orzechy pistacjowe (Pistaciavera), orzechy makadamia lub orzechy Queensland (Macadamiaternifolia), a także produkty pochodne z wyjątkiem orzechów wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;

9. Seler i produkty pochodne;

10. Gorczyca i produkty pochodne;

11. Nasiona sezamu i produkty pochodne;

12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO 2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców;

13. Łubin i produkty pochodne;

14. Mięczaki i produkty pochodne. PL 22.11.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 304/43

(1) Oraz produkty pochodne, o ile obróbka, jakiej je poddano, najprawdopodobniej nie wpływa na zwiększenie alergenności, ocenionej przez właściwy organ w odniesieniu do produktu,
z którego powstały.

 

Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie