Misja szkoły

 

Szkoła Podstawowa w Bychawie wspomaga rozwój ucznia w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, w poczuciu więzi z rodziną i otaczającym środowiskiem. Dąży do wysokich efektów kształcenia zgodnego z wymaganiami nowoczesnego społeczeństwa
i wyzwaniami przyszłości.

 

 

 

Wizja szkoły

 

Oferujemy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, stwarzamy możliwość rozwijania zdolności i zainteresowań wszystkim uczniom, wspieramy indywidualną drogę rozwoju każdego ucznia.


Umożliwiamy wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom, wspieramy uczniów zdolnych i mających trudności w nauce.


Otaczamy szczególną opieką uczniów niepełnosprawnych, integrujemy
ich ze środowiskiem szkolnym.


Zapewniamy wykwalifikowaną i kompetentną kadrę pedagogiczną oraz nowoczesną bazę dydaktyczną.


Angażujemy rodziców w życie szkoły, rodzice są naszymi partnerami
we wszystkich działaniach.


Kształtujemy pozytywne postawy społeczne.


Propagujemy zdrowy styl życia, przeciwdziałamy agresji i uzależnieniom.


Rozwijamy postawy ekologiczne.


Uwzględniamy potrzeby środowiska lokalnego, wychowujemy młodego człowieka mającego poczucie więzi ze swoją szkołą, miejscowością, regionem, Ojczyzną.


Wychowujemy w duchu tolerancji, zrozumienia i szacunku dla innych osób, tradycji, religii i kultur.


Przygotowujemy uczniów do dalszej edukacji i odnoszenia sukcesów,
wspieramy ich w dążeniu do wszechstronnego rozwoju psychofizycznego.


Kształtujemy aktywną postawę wobec problemów współczesnego świata.


Podążamy za osiągnięciami cywilizacyjnymi, zapewniamy dostęp
do najnowszych zdobyczy techniki.


Wprowadzamy uczniów w świat kultury i sztuki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie