Fkonkurs

Informacje dla rodziców

Informujemy, że loginy do kont rodziców w dzienniku 
       elektronicznym Librus Synergia,  rodzice mogą odbierać
         wyłącznie osobiście podczas comiesięcznych konsultacji.

       Informacje o egzaminie ósmoklasisty

Zachęcamy uczniów i rodziców do zapoznania się z opublikowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną materiałami dotyczącymi egzaminów ósmoklasistów - TUTAJ

      

Zmiany w statucie szkoły

Informujemy, że w dniu 28 listopada 2018 roku podczas zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Bychawie została podjęta uchwała w sprawie zmian w statucie szkoły. Treść uchwały tutaj

      Informacja dotycząca obiadów w stołówce szkolnej

Informujemy, że od dnia 1 września 2018 r. można dokonywać wpłat za obiady w Szkole Podstawowej w Bychawie przelewem na konto bankowe numer 97868500010017381820000040 lub jak dotychczas gotówką w kasie szkoły od 1 do 10 dnia każdego miesiąca.
Przelew za obiady, powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia (osoby korzystającej z obiadów), klasę i miesiąc oraz rok, za który jest uiszczana wpłata.
Miesięczna kwota opłaty za obiady będzie zamieszczana na stronie internetowej szkoły w zakładce „Obiady”.
W przypadku odpisów należy skontaktować się z intendentem pod numerem telefonu (81) 56-60-197,
w celu uzyskania informacji o kwocie wpłaty. Prosimy nie dokonywać obliczeń we własnym zakresie.
Zapisów na obiady na kolejny rok szkolny można dokonywać od 27 sierpnia bieżącego roku.

Godziny pracy intendenta: 730 - 1530 od poniedziałku do piątku

Więcej informacji w zakładce tutaj

 
     Wyprawka dla uczniów klas I
na rok szkolny 2019/2020

Blok techniczny A 4 – 2 szt.
Papier kolorowy A 4 – 2 szt.
Plastelina – 1 szt.
Farby plakatowe
Kubek na wodę
2 pędzle – gruby i cienki
Kredki bambino zwykłe i w drewnianej oprawie
Ołówek miękki – 2 szt.
Nożyczki zgodne z lateralizacją
Klej w sztyfcie
Zeszyt w 3 linie – 2 szt. – kolorowe linie
Zeszyt w kratkę – 3 szt.
Pióro na naboje (zwykłe)
Temperówka
Gumka
Piórnik
Chusteczki higieniczne – 4 szt.
Papier toaletowy - 4 szt.
Ręczniki papierowe – 2 szt.

     Informacja dotycząca podręczników na rok szkolny 2019/2020

Wykaz podręczników i ćwiczeń do religii dla klas I – VIII obowiązujących w roku szkolnym: 2019/2020 - tutaj

*Aktualizacja w dniu 20.08.2019 r.

Wzór opinii lekarskiej o ograniczonych/braku możliwości uczestniczenia  ucznia w zajęciach wychowania fizycznego/komputerowych

 

Poradnik dla rodziców tutaj

Informacja dla rodziców
dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa uczniom Szkoły Podstawowej w Bychawie

Fragment ze Statutu Szkoły Podstawowej w Bychawie
Art. 41 ust.10 pkt. 6

Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania dziecka ze szkoły i przystanku (wyznaczonego miejsca do wysiadania):

a) odpowiedzialność prawną za dziecko w drodze do szkoły i ze szkoły oraz w drodze na przystanek (wyznaczone miejsca do wsiadania) i z przystanku (wyznaczonego miejsca do wysiadania) w miejscu zamieszkania ponoszą rodzice (prawni opiekunowie);

b) zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym opiekę nad dzieckiem w wieku do 7 lat w drodze do szkoły i z powrotem sprawują rodzice (prawni opiekunowie) lub upoważnione przez nich osoby, które osiągnęły wiek co najmniej 10 lat;

c) na początku roku szkolnego rodzice uczniów z klas I-VI mają obowiązek przekazać wychowawcy oddziału informację dotyczącą powrotu dziecka do domu po zajęciach szkolnych; w sytuacji, gdy rodzice nie wyrażą zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, wskazują osoby upoważnione do odbioru dziecka (zapis w dzienniku lekcyjnym);

d) rodzice dzieci dojeżdżających do szkoły lub innych objętych opieką świetlicową wypełniają kartę zgłoszenia do świetlicy, w której określają czas pobytu dziecka w świetlicy i osoby upoważnione do jego odbioru;

e) zapisy w § 41 ust. 10 pkt 6 litera a-c dotyczą również uczniów objętych dowożeniem, dla których zorganizowana opieka kończy się w momencie opuszczenia przez dziecko autobusu na przystanku (wyznaczonym miejscu do wysiadania);

f) w przypadku nieodebrania dziecka ze szkoły lub przystanku (wyznaczonego miejsca do wysiadania) przez rodzica (upoważnioną osobę) nauczyciel, wychowawca świetlicy lub opiekun w autobusie podejmuje próbę kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami);

g) w sytuacji braku kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) zostaje powiadomiona policja;

h) w przypadku podejrzenia, że osoba odbierająca dziecko ze szkoły lub przystanku (wyznaczonego miejsca do wysiadania) jest nietrzeźwa, nastąpi powiadomienie policji.


Bardzo dobry wynik naszej szkoły na sprawdzianie szóstoklasistów

Miło nam poinformować, że nasi uczniowie uzyskali w tym roku bardzo dobry wynik na sprawdzianie w klasie szóstej, który  odbył  się 1  kwietnia 2014 r.  Sprawdzian  pisało  87  uczniów  uczących się w czterech oddziałach.  30% uczniów miało warunki egzaminacyjne dostosowane do stwierdzonych dysfunkcji. Jedna uczennica klasy VI A rozwiązywała zadania arkusza dostosowanego A7, pozostali pisali arkusz standardowy A1.
Wynik średni szkoły – 26,8 p – jest wyższy niż średnia gminy (26,5 p), powiatu (25,7 p), województwa (25,8 p) i kraju (25,8 p). Szkoła zajmuje 6 pozycję w 9-punktowej skali dla szkół. Jest to wynik wyżej średni. Znajdujemy się w środku przedziału punktowego (26,1 – 27,5).
Najlepszy wynik – 39 p – uzyskała uczennica klasy VI A Olga Łopucka. Dwie uczennice – Julia Sądej /VI a/ i Aleksandra Luterek /VI d/ uzyskały wynik 38 punktów.
Wynik powyżej 80% punktów możliwych do zdobycia, czyli co najmniej 33 punkty uzyskało 24 uczniów, a wynik co najmniej 75% (30 punktów) – 39 uczniów.
Najlepiej napisali sprawdzian uczniowie klasy VI B, średnia – 28,3 p – jest to wynik bardzo wysoki. Klasa VI A uzyskała średnio 27,6 – również wynik bardzo wysoki. Klasa VI D z wynikiem 26,4 mieści się w grupie wyników wyżej średnich. Najsłabiej napisała klasa VI C – 25,3 p – wynik średni, nieco poniżej średniej krajowej.
Podczas sprawdzianu badane są umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce. W obszarach czytanie, pisanie i wykorzystanie wiedzy wyniki szkoły są wyższe niż średnia gminy, powiatu, województwa i kraju, w pozostałych obszarach są porównywalne.
W porównaniu z wynikami krajowymi uczniowie naszej szkoły najlepiej wypadli w obszarze pisanie (średnia krajowa – 5,81 p, średnia szkoły – 6,7 p). Średnie wszystkich klas w tym obszarze były wyższe niż średnia krajowa.
Wszystkim uczniom gratulujemy uzyskanych wyników!
                                                                                                                        Krystyna Kuna

> Wyniki sprawdzianu w Szkole Podstawowej w Bychawie w latach 2002-2014

 

Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie

7