Biblioteka szkolna

Wypożyczanie książek
 

 Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

 

 Poniedziałek


900 – 1500

z przerwą na zajęcia czytelnicze
w godz. 1055-1140

 Wtorek

900 – 1500

 

Środa

900 – 1500

z przerwą na zajęcia czytelnicze
w godz. 1055-1140

 Czwartek

900 – 1400

 Piątek

1000 – 1300

 

     Współpraca bibliotek

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Bychawie jako partner Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie przystąpiła w roku szkolnym 2014/2015 do realizacji programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Priorytet 2 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych”. Program ten jest nowym elementem polityki bibliotecznej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020
Celem programu jest zapewnienie uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych dostępu do nowości wydawniczych oraz kształtowanie nawyków korzystania z wiedzy i informacji. Osiągnięcie tego celu zakłada współpracę bibliotek publicznych z bibliotekami szkolnymi.
Razem z 3 innymi bibliotekami szkolnymi w gminie Bychawa przyczyniliśmy się do tego, że Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie - beneficjent programu - uzyskała ze środków finansowych Biblioteki Narodowej dotację 10 000 zł na zakup nowości wydawniczych.
Warunkiem uzyskania dotacji było podpisanie porozumienia ze szkołami oraz zaplanowanie wspólnych działań w kierunku propagowania czytelnictwa wśród uczniów, w oparciu o zakupione nowości. Nauczyciel bibliotekarz naszej szkoły na przełomie maja i czerwca 2014 r. uczestniczył
w opracowaniu koncepcji wzajemnej współpracy oraz projektu zawartości zakupu i wykorzystania nowości. Do realizacji zadań zawartych w porozumieniu przystąpiono od września 2014 r., po zatwierdzeniu wniosku przez Bibliotekę Narodową i przekazaniu dotacji MBP. Zadania do realizacji zostały podzielone na 4 obszary wspólnych działań:

1) Uzupełnienie niedoboru lektur w bibliotece szkolnej poprzez zakup do MBP tytułów wyszczególnionych przez nauczyciela bibliotekarza
2) Wspomaganie nauki czytania dzieci w klasie I poprzez zakup książek stopniujących poziom trudności tekstu
3) Prowadzenie w kl. IV-VI lekcji bibliotecznych poświęconych nowościom popularnonaukowym z różnych dziedzin wiedzy
4) Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów poprzez konkursy czytelnicze i inne formy pracy

Realizując zadania z obszaru pierwszego MBP, zgodnie z wykazem przygotowanym przez nauczyciela bibliotekarza, zakupiła aktualne lektury, które będą mogli wypożyczać nasi uczniowie.
Wynikiem działań w obszarze drugim jest zakup kilkudziesięciu książek wspomagających i doskonalących naukę czytania poprzez zróżnicowanie trudności tekstu, adresowanych do uczniów kl. I oraz kl. II i III. Zakupione książki zostały zaprezentowane 89 uczniom klasy pierwszej na zajęciach lekcyjnych oraz ich rodzicom na wywiadówkach. Na terenie szkoły zastosowano również wizualną reklamę wybranych serii wspierających naukę czytania, dostępnych w MBP w Bychawie.
W celu zapoznania uczniów kl. IV-VI z nowościami popularnonaukowymi (obszar 3) przeprowadzono cykl lekcji bibliotecznych „Świat wiedzy - jak go poznać?” Na lekcjach wykorzystano nowości zakupione do MBP w ramach programu. W lekcjach prowadzonych w szkole oraz w MBP uczestniczyło 9 klas, łącznie 196 uczniów.
W obszarze 4 zrealizowano:
Konkurs czytelniczy „Zaopiekuj się mną” dla uczniów kl. II i III, popularyzujący beletrystykę związaną z opieką nad zwierzętami, w którym wzięło udział 85 uczniów. W konkursie wykorzystano 34 nowo zakupione tytuły. Konkursowi towarzyszyła wystawa książek „Dla miłośników zwierząt hodowlanych” zorganizowana w bibliotece szkolnej, popularyzująca poradniki dla hodowców zwierząt, adresowana do wszystkich uczniów naszej szkoły.
Przy realizacji zadań projektowych, oprócz pracowników MBP w Bychawie i nauczyciela bibliotekarza, współpracowało 15 nauczycieli uczących w kl. I-VI. Większość zadań zrealizowano do końca listopada 2014 r. W naszych działaniach uczestniczyło 370 uczniów ze wszystkich poziomów klas.
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszej szkoły, MBP w Bychawie do tej pory zakupiła około 100 książek, zróżnicowanych tematycznie, adresowanych do różnych przedziałów wiekowych, z których korzystali i nadal będą korzystać nasi uczniowie. Poinformowano nas, że zakupy trwają nadal, do wyczerpania dotacji. Pełną informację o wszystkich nowościach otrzymamy w postaci wykazów książek, przygotowanych przez pracowników MBP, które trafią do wychowawców i biblioteki szkolnej.
                                                                                                                         Urszula Pytlak

 

Regulamin biblioteki Szkoły Podstawowej w Bychawie

1.  Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
- wypożyczając je do domu,
- czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma, multimedia),
- wypożyczając komplety książek do pracowni przedmiotowych.
3. Zbiory audiowizualne mogą wypożyczać tylko nauczyciele.
4. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 4 tygodni oraz 2 kasety audio lub video na okres 1 tygodnia. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń.
5. Istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia pod warunkiem braku zapotrzebowania na określone zbiory ze strony innych czytelników.
6. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
7. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów bibliotecznych, zobowiązany jest odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję,
o wartości odpowiadającej aktualnej cenie księgarskiej pozycji zagubionej (zniszczonej).
8. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
9. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, pracownicy) zobowiązani są przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
                                                                

Regulamin korzystania
z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)

1. Opiekunami ICIM są nauczyciele bibliotekarze.
2. Z komputerów mogą korzystać wszyscy użytkownicy biblioteki szkolnej w godzinach pracy biblioteki, z wyjątkiem krótkich przerw międzylekcyjnych.
3. Komputery służą wyłącznie do celów edukacyjnych: samodzielnego wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania z programów multimedialnych dostępnych w bibliotece, przygotowywania prac dla celów dydaktycznych i naukowych  z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego w komputerach.
4. Komputery uruchamiają i wyłączają bibliotekarze. Użytkownik komputera powinien zgłosić bibliotekarzowi chęć przystąpienia do pracy.
5. Przed skorzystaniem z komputera należy zapoznać się regulaminem ICIM, a następnie wpisać się do zeszytu odwiedzin ( imię i nazwisko, klasa, tytuł programu komputerowego, z którego będzie się korzystać lub temat poszukiwań w Internecie). Wpis do zeszytu oznacza akceptację regulaminu pracowni.
6. Z jednego stanowiska komputerowego może korzystać tylko 1 osoba pracująca w ciszy.
7. Użytkownik ICIM powinien posiadać elementarną wiedzę obsługi komputera i oprogramowania.
8. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
9. Istnieje możliwość korzystania z drukarki, skanera i nagrywarki CD-ROM według  ustalonych zasad (wydruk tylko na potrzeby szkoły na własnym papierze, kopiowanie informacji tylko na nośniki CD/DVD zakupione u bibliotekarza).
10. Urządzenie wielofunkcyjne (drukarkę, skaner) może obsługiwać tylko bibliotekarz.
11. Użytkownikom zabrania się:
• instalowania własnych programów i dokonywania zmian w istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych
• zapisywania dokumentów na dysku twardym
• wkładania własnych płyt CD do stacji dysków bez zgody bibliotekarza
• korzystania z gier i zabaw komputerowych innych niż zakupione do zbiorów biblioteki. Zabrania się również korzystania z gier internetowych
• wnoszenia i spożywania napojów i artykułów spożywczych
12. Za nieprzestrzeganie regulaminu użytkownik może być pozbawiony prawa korzystania z ICIM na czas określony przez bibliotekarza.
13. Za wszelkie umyślne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik.
14. Rozstrzyganie spraw nieregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu należy do kompetencji opiekunów pracowni i dyrektora szkoły.

 

Wyniki akcji „Podaruj książkę bibliotece”

W lutym i w marcu 2014 r. w naszej szkole została przeprowadzona akacja „Podaruj książkę bibliotece”, której celem było wzbogacenie zbiorów biblioteki szkolnej. W akcji wzięło udział 112 uczniów i 4 nauczycieli. Przekazali oni w darze 335 książek i 44 filmy. Organizatorzy akcji: nauczyciel bibliotekarz i członkowie aktywu bibliotecznego byli zdumieni hojnością kilkorga uczniów, którzy ofiarowali kilka, a nawet kilkanaście pozycji ze swoich domowych księgozbiorów. Do grona najbardziej hojnych darczyńców należą:
Agata Oskroba z klasy VI b,
Jakub Kostruba, Arek Kosik i Michał Szmit z klasy II a,
Oliwia Korba z klasy IV b,
Damian Zawiślak z klasy VI c,
Anna Spozowska z klasy VI d,
Mateusz Malec i Marcel Haratym z klasy V b,
Mateusz Borowski z klasy III a.
Przekazane w darze książki i filmy zostaną opatrzone specjalnymi naklejkami z imionami i nazwiskami uczniów, którzy je podarowali. Wszyscy darczyńcy zostaną nagrodzeni pochwałami w klasowych zeszytach obserwacji. Organizatorzy akcji serdecznie dziękują uczniom i nauczycielom za przekazane dary.

Szczegółowe wyniki akcji:

Klasa

Liczba uczniów
biorących udział w akcji
Liczba przekazanych
książek i filmów
I A 8 13 książek
I B 11 22 książki
I C 13 14 książek
II A 10 63 książki
II B 12 25 książek
III A 5 18 książek i 3 filmy
III B 5 8 książek
III C 8 16 książek
III D 5 9 książek
IV A 2 6 książek
IV B 5 8 książek i 22 filmy
IV C 1 1 książka
V A 2 4 książki
V B 11 29 książek i 4 filmy
VI A 2 4 książki
VI B 6 58 książek i 11 filmów
VI C 3 15 książek i 4 filmy
VI D 3 17 książek
Nauczyciele 4 5 książek
Razem 116 osób 335 książek i 44 filmy


 

Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie